5500 Leavenworth Rd Kansas City, KS 66210 • Mon - Fri 8am - 5:30pm